Algemene verhuur- en verkoopsvoorwaarden

La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site internet ”http://www.dkrental.be”

ARTIKEL 1: ALGEMEENHEDEN
1-1: Als garantie voor de onderhavige overeenkomst moet de huurder aan de verhuurder het volgende voorleggen:
- een identiteitsbewijs,
- een attest van woonst (recente kwijting van elektriciteit- of gasrekening, of recente telefoonrekening).
1-2: Voor bedrijven, ambachtsbedrijven, kosten delende collectiviteiten, dient de ondertekenaar van een huurovereenkomst zijn identiteit te bewijzen. Een bestelbon bindt de huurder, ongeacht de drager of de ondertekenaar. De facturatie wordt steeds opgesteld op naam van de contracterende onderneming, in twee exemplaren.
Bij de aanvraag van het openen van een rekening voor een facturatie op het einde van de maand moet steeds een uittreksel uit de publicatie van het Belgisch staatsblad met vermelding van de persoon die gemachtigd is om de vennootschap te vertegenwoordigen, een kopie van de identiteitskaart en een briefpapier met hoofding van het bedrijf bijgevoegd worden.
1-3: Geen enkele voorwaarde, zelfs contractueel bepaalde, mag afwijken van de algemene huurvoorwaarden.
1-4: Elkeen die het materieel onder zich houdt zonder over een behoorlijk opgestelde en door de verhuurder ondertekende huurovereenkomst te beschikken, kan vervolgd worden voor verduistering of diefstal van materieel.

ARTIKEL 2: PLAATS VAN GEBRUIK
2-1: Tijdens de duur van de huur moet aan de verhuurder of aan zijn personeel toegang verleend worden tot de werf. De verhuurder of zijn personeelsleden zullen zich bij de werfverantwoordelijke moeten aanmelden en zullen het intern reglement alsook de veiligheidsinstructies eigen aan de werf moeten respecteren. Het personeel van de verhuurder blijft evenwel afhankelijk van de verhuurder en valt onder diens verantwoordelijkheid.
2.2 De huurder dient alle stappen te ondernemen om bij de bevoegde autoriteiten de noodzakelijke toestemmingen te verkrijgen om het gehuurde materiaal op de werf te laten circuleren en/of het te parkeren op de openbare weg.
2-3: De huurder is ertoe gehouden om ten gunste van de verhuurder of van zijn bedienden de noodzakelijke toestemmingen te verkrijgen om de werf te betreden.

ARTIKEL 3: TERBESCHIKKINGSTELLING
De ondertekening van de huurovereenkomst moet gebeuren vooraleer het materieel ter beschikking gesteld wordt. Indien dit niet mogelijk is, verbindt de huurder zich ertoe om de huurovereenkomst, die aan hem geadresseerd werd door de verhuurder, met de hand ondertekend terug te sturen. Bij het niet terugsturen van het contract door de huurder, wordt er beschouwd dat deze de voorwaarden van het contract aanvaard heeft.
De persoon die het materieel in het agentschap afhaalt of op de werf ontvangt in naam en voor rekening van de huurder wordt vermoed hiertoe bevoegd te zijn.
3-1: Het materieel 
De verhuurder stelt materieel ter beschikking aan de huurder dat conform is met de geldende wet- en regelgeving. Het materieel, zijn toebehoren en alles wat een normaal gebruik mogelijk maakt, wordt in goede staat van werking ter beschikking gesteld van de huurder.
De huurder heeft het recht het materieel te weigeren wanneer de verhuurder niet de door de regelgeving vereiste documenten aanlevert of niet alle noodzakelijke technische aanbevelingen verschaft.
De inbezitneming van het materieel draagt de juridische bewaring van het materieel over op de huurder, conform artikel 10. De technische documentatie van het materieel wordt ter beschikking gesteld van de huurder op diens eenvoudig verzoek. Bij het ontbreken van dergelijk verzoek wordt de huurder vermoedt de toepasselijke regels betreffende het gebruik en onderhoud van het materieel goed te kennen.
3-2: Staat van het materieel dat ter beschikking wordt gesteld 
Op vraag van één van de partijen kan een beschrijving op tegenspraak van de staat van het materieel worden opgemaakt. Als deze beschrijving op tegenspraak aan het licht brengt dat het materieel niet geschikt is voor zijn normaal gebruik, dan wordt dit materieel als niet conform met de bestelling beschouwd. 
Wanneer de huurder afwezig is bij de levering dient deze, binnen de halve dag volgend op de levering, een staat op te maken met zijn schriftelijke bemerkingen, eventuele zichtbare gebreken en/of zaken die niet conform de bestelling zijn. Bij het ontbreken van dergelijke bemerkingen, wordt het materieel geacht te zijn geleverd overeenkomstig de behoeften van de huurder en in perfecte staat van functioneren.
3-3: Datum van terbeschikkingstelling en afhaling 
De datum van levering of afhaling kan naar keuze van de partijen, in de huurovereenkomst worden bepaald. De partij die
voor de levering of afhaling instaat, dient de andere partij van zijn komst met een redelijke termijn op voorhand te verwittigen.

ARTIKEL 4: DUUR VAN DE HUUR
4-1: De huur vangt aan vanaf de dag van terbeschikkingstelling aan de huurder van het gehuurde materieel en zijn toebehoren onder de voorwaarden beschreven in artikel 3. Zij eindigt op de dag dat het gehuurde goed en zijn toebehoren teruggegeven worden aan de verhuurder onder de voorwaarden bepaald in artikel 13. Deze data worden in de huurovereenkomst vastgelegd.
4-2: De voorziene duur van de huur, vanaf een begindatum, kan uitgedrukt worden in gelijk welke tijdseenheid. Elke wijziging van deze duur dient het voorwerp uit te maken van een nieuwe overeenkomst tussen de partijen.

ARTIKEL 5: GEBRUIKSVOORWAARDEN
5-1: Aard van het gebruik
5-1-1: De huurder moet de verhuurder informeren over de specifieke gebruiksomstandigheden van het gehuurde materieel, zodat de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en veiligheidsregels, opgelegd door de toepasselijke regelgeving of door de constructeur en/of verhuurder, hem kunnen worden verduidelijkt.
5-1-2: De huurder dient het materieel toe te vertrouwen aan voldoende gekwalificeerd personeel dat in het bezit is van de eventueel noodzakelijke vergunningen. Het materieel dient in een goede staat van werking onderhouden te worden en dient gebruikt te worden met naleving van de gebruiksvoorwaarden en veiligheidsregels voorzien in paragraaf 5-1-1.
5-1-3: Het is aan de huurder verboden om materieel onder te verhuren of ter beschikking te stellen zonder voorafgaand akkoord van de verhuurder.
Echter, in het kader van interventies betreffende noodsituaties, kan de verhuurder zich niet verzetten tegen het gebruik door andere bedrijven van het gehuurde materieel. De huurder blijft echter gebonden aan de verplichtingen uit de overeenkomst. Bovendien, bij werven die onderhevig zijn aan regels inzake veiligheidscoördinatie of bescherming van de gezondheid, kan het algemeen veiligheidsplan in het gebruik van materieel door andere ondernemingen voorzien. De verhuurder kan zich hier niet tegen verzetten, maar de huurder blijft echter gebonden aan de verplichtingen uit de overeenkomst.
5-1-4: Elk gebruik dat niet conform is aan de voorafgaande verklaring van de huurder of de normale bestemming van het gehuurde materieel, geeft aan de verhuurder het recht om de huurovereenkomst conform de bepalingen van artikel 18 op te zeggen en de teruggave van het materieel te eisen.
5-2: Duur van het gebruik
5-2-1: Het gehuurde materieel kan naar believen gebruikt worden, met respect voor de bijzondere voorwaarden opgenomen
in de huurovereenkomst, gedurende een theoretische duur van acht uren per dag.
5-2-2: Elk bijkomend gebruik dient door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld en kan de aanrekening van een
supplement op de huurprijs met zich meebrengen, te bepalen in de bijzondere voorwaarden.
5-2-3: Bij gebruik boven de acht uren, tijdens eenzelfde dag, en behalve anders overeengekomen in het contract, zal elk
bijkomend uur gefactureerd worden aan een bedrag overeenstemmend met 10 % van het dagtarief.

ARTIKEL 6: TRANSPORT
6-1: Het transport van het gehuurde materieel, zowel heen als terug, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de partij die het transport uitvoert of laat uitvoeren. Wanneer de huurder het transport uitvoert of laat uitvoeren, verbindt hij zich de instructies van het Veiligheidsprotocol, beschikbaar in het betrokken agentschap van de Verhuurder, te respecteren.
6-2: De partij die het transport laat uitvoeren, is diegene die desgevallend verhaal uitoefent tegen de vervoerder. Het behoort dus aan deze partij om te controleren of alle risico’s en de schade zowel deze veroorzaakt aan als deze veroorzaakt door het materiaal, gedekt worden door een toereikende verzekering van de vervoerder. Bij ontbreken hiervan behoort het eveneens aan deze partij om alle nuttige maatregelen te nemen om het gehuurde materieel te verzekeren.
6-3: De kosten van het transport van het gehuurde materieel zijn, zowel heen en terug, ten laste van de huurder, behoudens andersluidende clausule.
Indien het transport door een derde wordt uitgevoerd, dient diegene die de opdracht daartoe heeft gegeven te bewijzen dat hij dit effectief vergoed heeft, zo niet zal de afrekening tussen de verhuurder en de huurder dienovereenkomstig aangepast worden.
6-4: De verantwoordelijkheid voor het laden en/of het lossen evenals het vast maken van het vervoerde materieel berust bij diegene of diegenen die het uitvoert/uitvoeren. Diegene die voor het laden en/of het lossen van het gehuurde materieel aangesteld is moet, indien nodig, over een vervoerstoelating beschikken vanwege zijn werkgever voor het materieel.
6-5: Hoe dan ook, wanneer bij aankomst van het materieel een schadegeval vastgesteld wordt, moet de bestemmeling zo snel mogelijk het wettelijk voorbehoud formuleren ten opzichte van de vervoerder en de andere partij daarvan op de hoogte brengen zodat er zonder verwijl bewarende maatregelen genomen kunnen worden en het schadegeval binnen de daartoe voorziene termijn aan de verzekeringsmaatschappijen kan worden aangegeven.
6-6: Wanneer de verhuurder voor de levering en/of afhaling van het materiaal instaat, is het leverings- of afhaaladres datgene dat vermeld wordt in de overeenkomst.
Bij afwezigheid van de huurder op de site op het afgesproken uur, is de verhuurder gerechtigd om het materieel niet achter te laten, in welk geval de transportkosten, zowel heen als terug, als de kosten van bewaring voor rekening van de huurder zullen zijn.

ARTIKEL 7: INSTALLATIE - MONTAGE EN DEMONTAGE
7-1: De installatie, de montage en de demontage (als deze verrichtingen nodig blijken) worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van diegene die deze verrichtingen uitvoert of laat uitvoeren.
De tussenkomst van het personeel van de verhuurder blijft beperkt tot zijn competenties en kan in geen geval de vermindering van de verantwoordelijkheid van de huurder als gevolg hebben, met name inzake de veiligheid (bijvoorbeeld: vastmaken van een aanhangwagen).
De huurder dient alle nuttige maatregelen te nemen opdat de wettelijke of door de constructeur opgelegde veiligheidsvoorschriften zouden worden toegepast.
De aansluiting van het elektrisch materieel (elektrische stroomgroepen, compressors) en de aarding gebeuren door en onder de verantwoordelijkheid van de klant, met naleving van de wettelijke reglementeringen en de voorschriften van de fabrikant, ook indien de verhuurder voor de montage of de installatie instaat.
De huurder moet, wat betreft de plaatsing en instandhouding van mobiele constructies, voorzien in een aangepaste oppervlakte en helling van de ondergrond, onder meer wat betreft de afwatering.
7-2: De voorwaarden van uitvoering (duur, prijs...) worden vastgelegd in de bijzondere voorwaarden van de huurovereenkomst.
7-3: De installatie, de montage en de demontage wijzigen de duur van de huurovereenkomst niet. Deze blijft zoals bepaald in artikel 4.

ARTIKEL 8: ONDERHOUD VAN HET MATERIEEL
8-1: De huurder gaat op regelmatige basis over tot alle courante onderhoudsverrichtingen inzake het schoonmaken na elk gebruik, het nazicht en de aanvulling (olie, brandstof, smeren, antivries, bandendruk en staat van de banden, etc.), hierbij gebruik makende van de stoffen die door de verhuurder worden aanbevolen. De huurder verbindt zich ertoe om het materieel dagelijks schoon te maken na gebruik, de filtercircuits te controleren en de batterijen op te laden.
8-2: De verhuurder is gehouden tot het vervangen van de versleten stukken met naleving van de milieureglementering.
8-3: De huurder houdt voldoende tijd vrij om de verhuurder de mogelijkheid te geven om, op een toegankelijke plaats, deze verrichtingen uit te voeren. De data en duur van de tussenkomsten worden bepaald bij gemeen akkoord. Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden, maakt de tijd die noodzakelijk is voor het onderhoud van het materieel door de verhuurder, integraal deel uit van de duur van de huur zoals bepaald in artikel 4.

ARTIKEL 9: PANNES, HERSTELLINGEN
9-1: Ongeacht de reden om welke herstellingen nodig zijn, kan de huurder geen schadevergoeding eisen wegens het stilvallen van het materieel of wegens de gevolgen daarvan.
9-2: De huurder informeert de verhuurder schriftelijk over ieder defect dat leidt tot stilvallen van het materieel gedurende de duur van de huur. Van zodra de verhuurder geïnformeerd is, wordt de huurovereenkomst gedurende de duur van het stilvallen van het materieel geschorst voor wat betreft de betaling. Alle andere bepalingen van de huurovereenkomst blijven echter van kracht, met uitzondering van de bepalingen voorzien in artikel 10.
9-3: Pannes van twee uur of minder wijzigen de duur van de huurovereenkomst, zoals bepaald in artikel 4, echter niet.
9-4: Behoudens specifieke bepalingen in de bijzondere voorwaarden, heeft de huurder de mogelijkheid om, mits en vanaf de teruggave van het materieel aan de verhuurder, de huurovereenkomst onmiddellijk op te zeggen indien het materieel niet vervangen wordt binnen een tijdspanne van één werkdag die volgt op het inlichten van de verhuurder.
9-5: Geen enkele herstelling mag door de huurder worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder. In geval van herstelling door de verhuurder is het aan de huurder verboden het materieel voorafgaand aan de tussenkomst van de verhuurder te gebruiken.
9-6: De kosten van herstellingen, alsook de daaraan verbonden kosten (transportkosten, immobilisatie van het materiaal ...), ten gevolge van abnormale slijtage van het materiaal of door een breuk van onderdelen veroorzaakt door niet-conform gebruik, een ongeval of nalatigheid zijn ten laste van de huurder.
 
ARTIKEL 10: VERANTWOORDELIJKHEDEN - VERZEKERINGEN
Onder voorbehoud van de bepalingen betreffende het transport, verklaart de verhuurder de juridische en materiële bewaring van het gehuurde materieel tijdens de duur van de huurovereenkomst aan de huurder over te dragen. De huurder neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid van het materieel te garanderen, zowel tijdens als buiten de uren dat hij dit gebruikt.
De verhuurder kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden ten opzichte van derden voor de materiële of immateriële gevolgen van een stillegging of een panne van het gehuurde materieel.
De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van het gehuurde materieel en voor alles wat het in rekening brengen van de staat van de grond en ondergrond, de regels betreffende het publiek domein en het milieu betreft.
De huurder dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de veiligheid te garanderen in de installatie- en ontplooizone van het materieel. Hij dient daarbij onder meer de aanwezigheid te melden of te vermijden van kanalen, kelders, galerijen, installaties, elektrische leidingen, etc. en in het algemeen van alle elementen die een risico kunnen vormen bij gebruik van het materieel.
De huurder mag het gehuurde materieel niet gebruiken voor een ander doel dan hetgeen waarvoor het normaal bestemd is, noch het gebruiken in andere omstandigheden dan diegene waarvoor het verhuurd werd, noch de veiligheidsregels schenden die door de wetgeving, door de fabrikant en/of de verhuurder vastgelegd zijn, of het materieel nog gebruiken op werven onderworpen aan de verplichting van systematische ontsmetting van dat materieel.
De huurder zal echter niet aansprakelijk zijn voor de schade als gevolg van verborgen gebreken in het gehuurde materieel of van de niet zichtbare slijtage waardoor het materieel niet geschikt is om gebruikt te worden voor het doel waarvoor het bestemd is.
De huurder moet alle nodige maatregelen nemen opdat de verhuurder al zijn rechten behoudt of hem toe te laten elk eventueel beroep te kunnen doen t.o.v. derden.
Als het materieel op initiatief van de verhuurder voor herstelling toevertrouwd wordt aan een derde, gaat de bewaring van het materieel over op deze derde en wordt de huurder voor de duur van de herstelling vrijgesteld van de verantwoordelijkheid voor schade die door of aan het materieel veroorzaakt zou worden.
10-1: Schade tegenover derden (burgerrechtelijke aansprakelijkheid) 
10-1-1: Als het om landmotorvoertuigen gaat die aan een verplichte verzekering onderworpen zijn, aanvaardt de verhuurder, die titularis van de dienovereenkomstige verzekeringspolissen is, de gevolgen van het in het in gedrang komen van de relevante aansprakelijkheid.
De huurder verbindt zich ertoe elk schadegeval dat door het voertuig is veroorzaakt via elk schriftelijk middel (e-mail, fax of aangetekende brief) aan de verhuurder te melden binnen 24 uur na het schadegeval, opdat de verhuurder tot de gebruikelijke aangifte zou kunnen overgaan.
De huurder is aansprakelijk voor de gevolgen van een vertraging in of gebrek aan melding.
De verplichting van de verhuurder om het motorvoertuig te verzekeren inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens in het verkeer brengen ervan ontslaat de huurder niet van zijn plicht om een polis inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor zijn bedrijf of exploitatie af te sluiten; met name de schade door het verhuurde voertuig of zijn uitrustingen aan derden te waarborgen wanneer dit niet betrokken is in een verkeersongeval die ten laste blijven van de huurder.
De schade toegebracht aan goederen toebehorend aan de huurder en zijn aangestelden, of deze wel of niet vervoerd zijn in het voertuig, of aan de toevertrouwde goederen zijn uitgesloten van dekking door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de verhuurder. Deze schade moet gedekt zijn door de verzekering onderschreven door de huurder. Voor elk verkeersongeval in exclusieve fout of verdeeld, blijft het deel ten laste van de huurder voor de veroorzaakte schade aan derden 850 euros.
10-1-2: Wanneer het om ander materieel gaat dan degene bedoeld in artikel 10-1-1, is het aan de huurder om zich bij zijn verzekeraar (burgerrechtelijke aansprakelijkheid) inzake de schade die door het gehuurd materieel veroorzaakt zou kunnen worden, te verzekeren.
10-2: Schade aan het gehuurd materieel
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de duur van de huurovereenkomst aan het gehuurd materieel veroorzaakt wordt.
Deze schade kan op de volgende drie manieren gedekt worden:
10-2-1: De huurder heeft een verzekering afgesloten die het in huur genomen materieel dekt:
Deze verzekering kan specifiek zijn voor het betrokken goed of jaarlijks zijn en al het materieel dat de huurder in huur neemt, dekken. De verhuurder moet de huurder op de hoogte brengen van het bestaan van een dergelijke verzekeringsdekking. Uiterlijk op het moment dat het materieel in bewaring wordt genomen, moet de huurder aan de verhuurder het verzekeringsattest bezorgen betreffende de afgesloten polis, waarin onder meer de verbintenis van de verzekeringsmaatschappij is opgenomen om de verhuurder voor de geleden schade te vergoeden alsook de referenties van het ondertekend verzekeringscontract en het bedrag van de waarborgen en vrijstellingen.
Eventuele beperkingen en uitsluitingen van dekking alsook de franchise opgenomen in het verzekeringscontract onderschreven door de huurder zijn niet tegenstelbaar aan de verhuurder voor wat betreft de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst.
In geval van beschadiging van het materieel, nemen de huurder en zijn verzekeraars afstand van verhaal op de verhuurder en zijn verzekeraars.
In geval van onvoldoende verzekeringswaarborg, behoudt de verhuurder zich het recht bijkomende garanties te eisen.
10-2-2: De huurder aanvaardt de afstand van verhaal voorgesteld door de verhuurder.
De modaliteiten in verband met de begrenzing, het aandeel alsook de prijs van deze afstand worden beschreven in artikel
10-4 hieronder.
10-2-3: De huurder blijft zijn eigen verzekeraar, onder voorbehoud van aanvaarding ervan door de verhuurder.
Bij gebreke van aanvaarding door de verhuurder, verklaart de huurder de voorwaarden van de verhuurder te aanvaarden
zoals voorzien in artikel 10-2-2 en waarvan hij de prijs draagt die vermeld staat in de huurovereenkomst.
10-2-4: Indien de huurder het materieel verzekert bij een verzekeringsmaatschappij of met zijn eigen middelen, wordt bepaald dat de schade geëvalueerd zal worden als volgt:
-    voor het herstelbaar materieel: naar het bedrag van de herstellingen
-    op basis van de nieuwwaarde, verminderd met een slijtagecoëfficiënt bepaald door een expert of, bij gebreke hiervan, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 10-2-5 hieronder.
In geval van beschadiging aan het materieel, doen de huurder en zijn verzekeraar afstand van elke vordering ten aanzien van de verhuurder en zijn verzekeraar.
10-2-5: De schadevergoeding verschuldigd door de verhuurder aan de huurder (buiten toepassing van artikel 10-4) wordt geregeld zonder verwijl. Voor niet-herstelbaar of gestolen materieel wordt de schadevergoeding begroot op de vervangwaarde van het materieel door nieuw materieel aan de waarde op datum van het schadegeval (cataloguswaarde), verminderd met een slijtage percentage van 10% per jaar, geplafonneerd op 50%. Voor materieel jonger dan 1 jaar bedraagt de aftrek wegens slijtage 0,83% per maand ouderdom.
In alle gevallen is de huurder een forfaitaire vergoeding verschuldigd van minimum 500,00 EUR, exclusief belastingen.
De door de huurder overgemaakte schadevergoeding heeft geen verkoop van het beschadigde materieel tot gevolg. Het materieel blijft de exclusieve eigendom van de verhuurder, die als enige kan beslissen om al dan niet tot herstelling over te gaan.
De huurder oefent zijn verhaal tegen zijn verzekeringsmaatschappij a posteriori uit.
10-3: AANGIFTE VAN SCHADEGEVALLEN 
Bij een schadegeval of bij gelijk welke andere gebeurtenis, verbindt de huurder zich ertoe om:
1.Alle nuttige maatregelen te nemen om de belangen te beschermen van de verhuurder of van diens verzekeringsmaatschappij.
2.    De verhuurder (zijnde het agentschap dat de huurovereenkomst opgesteld heeft) hiervan binnen 24 uur via elk schriftelijk middel (e-mail, fax of aangetekende brief) op de hoogte te brengen, melding makend van de omstandigheden, het uur en de plaats van het schadegeval, de identificatie van het materieel en dat van derden dat betrokken is.
3.    In geval van een ongeval met een lichamelijk letsel, een diefstal of een beschadiging door vandalisme, binnen 24 uur door de politiediensten een verklaring te laten opstellen.
4.    Binnen de twee dagen aan de verhuurder alle ORIGINELEN te bezorgen van de stukken die opgesteld werden. Bij gebreke van het voorgaande, zal de huurder de garanties verliezen die hij verworven had volgens het artikel 10-4.
In geval van schade, diefstal of verlies van het materieel neemt de huurovereenkomst een einde op de dag van ontvangst door de verhuurder van de verklaring inzake het schadegeval die door de huurder is opgemaakt.
Ongeacht of de huurder voor de toepassing van het artikel 10-4 heeft geopteerd, zal vanaf de teruggave van het materieel een grondig onderzoek ervan plaatsvinden. Een schadelijst zal opgesteld en doorgestuurd worden naar de huurder. Deze laatste zal uitgenodigd worden om de schade op tegenspraak te komen evalueren.
Bij gebreke van reactie vanwege de huurder binnen 48 uur na het verzenden van de schadelijst, zal de verhuurder van rechtswege gerechtigd zijn tot de herstelling, de reiniging of de vervanging van het beschadigd materieel over te gaan. De huurder zal ertoe gehouden zijn de schadevergoeding alsook de huurprijs tot het moment van de herstelling of de vervanging onmiddellijk aan de verhuurder te betalen.
10-4: WAARBORG VOOR MACHINEBREUK - DIEFSTAL 
Overeenkomstig artikel 10-2 biedt de verhuurder aan de huurder de mogelijkheid van afstand van verhaal aan als volgt:
10.4.1: Omvang van de waarborg
Is gedekt de schade toegebracht aan het materieel binnen het kader van het normaal gebruik: Bijvoorbeeld:
-    accidentele, plotse en onvoorzienbare breuk of vernieling,
-    breuken te wijten aan een val van of een penetratie door vreemde voorwerpen, die niet onder BA verkeer vallen,
-    overstromingen, stormweer en andere natuurfenomenen, met uitsluiting van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen,
-    elektrische schade, kortsl uitingen, overspanning,
-    brand, bliksem, explosies van gelijk welke aard.
 
Is gedekt de diefstal als de huurder de elementaire beschermingsmaatregelen genomen heeft zoals, zoals kettingen,
antidiefstal, hangsloten, wielklemmen, gedemonteerde dissel ...
Buiten de uren van gebruik van het materieel is de waarborg verworven indien:
het materieel op slot is en gestationeerd is in een gesloten plaats,
de sleutels en de papieren niet bij het materieel gelaten worden,
Geografisch gebied: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk 
10.4.2: Uitsluiting van de waarborg van artikel 10-4 -1 
Zijn uitgesloten van de waarborg bedoeld in het artikel 10-4-1:
-    de schade ten gevolge van een duidelijke of opzettelijke nalatigheid of van het niet naleven van de aanbevelingen van de fabrikant of door de huidige wetgeving;
-    schade veroorzaakt door niet gekwalificeerd of niet toegelaten personeel;
-    schade aan banden, schade aan flexibels, demonteerbare delen, batterijen, ruiten, lichten, documentenvak, enz.;
-    schade veroorzaakt door alle bijtende stoffen, oxydanten, verf, cement en vergelijkbare producten alsook voor het gebruik van niet conforme brandstof.
-    diefstal van het materieel dat zonder bewaking of bescherming achtergelaten wordt;
-    het verlies van materieel;
-    schade ten gevolge van vandalisme, zoals graffiti, indien deze schade terugkomend is en derhalve niet kan worden geacht onzeker te zijn, zodat zij geen toevallige, plotselinge en onvoorziene gebeurtenis is,
-    transportoperaties, kraanwerk (inbegrepen op werven) of opladingen; de uitsluiting geldt niet voor gehuurde aanhangwagens;
-    de kosten gemaakt om het beschadigd materieel weg te nemen (kraanwerk, oplading...), het vervoeren of het bewaken zelfs indien deze handelingen worden uitgevoerd door de verhuurder op vraag van de huurder;
-    schade aan in verkeer gebracht of vervoerd materieel als die het rechtstreeks gevolg is van het niet respecteren van hoogtes onder bruggen en/of de Wegcode.
In voorkomend geval zijn de bepalingen van artikel 10-4-2 van toepassing. Bovendien behoudt de verhuurder zich het recht voor om een regresvordering in te stellen tegen de aansprakelijke derde of zijn verzekeraar.
10.4.3: Tarifering
Algemeen: tarifering bepaald tegen a rato van 8% van het basistarief van de huurprijs, per dag van terbeschikkingstelling, inclusief weekends en feestdagen.
Bijzonder geval: materieel voor opheffen van personen, hoogtewerkers, telescopische verreikers, voertuigen en elektrische stroomgroepen: tarifering bepaald tegen a rato van 10% van het basistarief van de huurprijs, per dag van terbeschikkingstelling, inclusief weekends en feestdagen.
10.4.4: Aandeel ten laste van de huurder 
Herstelbaar materieel: 15 % van het bedrag van de herstellingen met een minimum van 300€ excl. BTW;
Materieel dat buiten werking of gestolen is: 15 % van de prijs van de vervanging door nieuw materieel (cataloguswaarde) met
een minimum van 300€ excl. BTW;
10.4.5: Maximum waarborg 152.000,00 EUR per schadegeval
10-5: SCHADEWAARBORG (kiepwagens, gondelwagens, vrachtwagens met gesloten laadbakken, andere)) bij elke verhuring: Draagwijdte: materiële schade aan het voertuig;
Tarifering: de waarborg is getarifeerd a rato van 10% van het basistarief van de huurprijs, per dag van terbeschikkingstelling, inclusief weekends en feestdagen.
10.5.1: Deelname ten laste van de huurder voor elk schadegeval in ongelijk of gedeeltelijk ongelijk, of voor schadegevallen zonder geïdentificeerde derden is van 15% van de herstellingen met een minimum van 850€ excl. BTW.
Wat betreft de schade toegebracht aan het materieel tijdens het gebruik, wordt de deelname ten laste van de huurder en het minimum bedrag bepaald overeenkomstig het artikel 10-4-4.
Bovendien dekt de waarborg niet de schade aan materieel als dit het rechtstreeks gevolg is van het niet respecteren van hoogtes onder bruggen en/of de Wegcode; noch diefstal of het verlies van persoonlijke bezittingen van de aangestelden van de huurder.
10.5.2 : Deelname ten laste van de huurder voor elke diefstal met betrekking tot een gesloten voertuig : 20% van de catalogusprijs van het voertuig.
De gevolgen van de niet-naleving van de voorschriften van de Wegcode blijven ten laste van de huurder. In geval van bekeuring worden de verzendingskosten die de verhuurder verschuldigd is om zijn rechten te vrijwaren, voor hun totale bedrag aan de huurder doorgerekend en dit bovenop een forfait voor administratieve kosten van 20,00 EUR, exclusief btw.
 
Het gebrek van doorgave door de huurder aan de verhuurder van een aangifte in der minne in de vereiste termijn zal een facturatie met zich meebrengen van een forfaitaire boete van 250 €.
10-6: GELDIGHEID 
Opdat de huurder van de waarborg zoals bepaald in de artikels 10-4 en 10-5 zou kunnen genieten, dient hij al zijn contractuele verplichtingen te hebben nageleefd, en in het bijzonder zijn verplichtingen aangaande de verklaringen bedoeld in het artikel 10-3. Bij gebreke hiervan behoudt de verhuurder zich het recht voor om de waarborg te weigeren dan wel de waarborg op te zeggen tijdens de duur van de huurovereenkomst.

ARTIKEL 11: MILIEUBIJDRAGE
Een milieubijdrage van 2 % wordt geheven op het verhuurbedrag exclusief btw voor de afvalverwerking afkomstig van de reiniging en het onderhoud van het verhuurmaterieel. De verhuurder behoudt zich het recht, volledig of gedeeltelijk, en volgens de van toe passing zijnde wetgeving, elke nieuwe belasting of bijdrage die hem ten laste gelegd zou worden, door te rekenen aan de huurder.

ARTIKEL 12: REGLEMENTAIRE CONTROLES
12-1: De huurder moet het materieel ter beschikking van de verhuurder of enig ander aangewezen persoon stellen met het oog op reglementaire controles.
12-2: In het geval wanneer een reglementaire controle een gebrek van het materieel aan het licht zou brengen, dan heeft dit dezelfde gevolgen als een stilvallen van het materieel (cf. Artikel 9).
12-3: De kosten van reglementaire controles zijn ten laste van de verhuurder.
12-4: De tijd die nodig is voor de uitvoering van de reglementaire controles maakt integraal deel uit van de duur van de huur voor zover zij niet langer dan een halve werkdag in beslag nemen.

ARTIKEL 13: TERUGGAVE VAN HET MATERIEEL
13-1: Bij het verstrijken van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, die eventueel in onderling overleg verlengd kan worden, is de huurder gehouden om het materieel in goede staat, rekening houdend met de normale slijtage inherent aan de duur van het gebruik, gereinigd en volgetankt terug te geven. Bij ontstentenis hiervan zullen de kosten van brandstof aan de huurder gefactureerd worden.
Het materieel wordt, behoudens andersluidend akkoord van de partijen, teruggegeven in het depot van de verhuurder tijdens de openingsuren ervan.
13-2: Wanneer het transport van teruggave van het materieel door de verhuurder of zijn aangestelde wordt uitgevoerd, komen de verhuurder en de huurder de datum en plaats van terugname overeen via eender welke schriftelijke communicatievorm. De juridische bewaring gaat over op de verhuurder op het moment van de inbezitneming, en ten laatste na het verstrijken van een termijn van 48 uur werkdagen te rekenen vanaf de overeengekomen datum tot terugname.
De verhuurder moet het materieel ter beschikking houden van de verhuurder in een toegankelijke plaats.
Aan het einde van de verhuur word er rekening gehouden met de volgende opzegtermijnen :
–In het geval van dagelijkse huur blijft de huurder verantwoordelijk voor schade aan het materiaal tot ophaling van
het materiaal en uiterlijk 48 uur na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het verzoek tot ophaling van het
materiaal .
– Bij huur per week (vijf werkdagen): schriftelijke opzegging twee werkdagen op voorhand;
– Bij huur per maand (20 werkdagen) of langer: schriftelijke opzegging een week op voorhand.
13-3: Het attest van terugkeer of teruggave, die het einde van de huur materialiseert, wordt opgesteld door de verhuurder.
Het vermeldt het volgende:
-de dag en het uur van de teruggave;
- het nodig geacht voorbehoud, in het bijzonder betreffende de staat van het teruggegeven materieel.
13-4: Het niet-geretourneerde materieel en diens toebehoren, die niet als verloren of als gestolen zijn opgegeven, worden na het verloop van de termijn van teruggave bepaald in de daartoe aan de huurder overgemaakte ingebrekestelling, aan de huurder gefactureerd op basis van nieuwwaarde.
13-5: In het geval dat aan het materieel herstellingen dienen te worden gedaan ten gevolge van schade door schuld van de huurder, kan de verhuurder dit aan de huurder factureren na een tegensprekelijke vaststelling overeenkomstig artikel 10-3.

ARTIKEL 14: HUURPRIJS
14-1: De huurprijs wordt gewoonlijk vastgelegd per tijdseenheid, te herhalen per huur, waarbij elke begonnen tijdseenheid
verschuldigd is binnen het maximum van 1 dag.
Het materieel wordt tenminste voor 1 dag gehuurd.
De duur voor een huur per week wordt normalerwijze berekend in werkdagen (van maandag tot vrijdag).
De huurder dient voorafgaandelijk en schriftelijk de verhuurder te informeren over een gebruik op zaterdag, zondag of
feestdag, behalve voor materieel waarvan het de huurprijs per kalenderdag is aangeduid.
Elke begonnen periode is verschuldigd.
- 7 -
Voor het materieel dat vóór 08.00 uur in de opslagplaats van de verhuurder wordt teruggegeven, eindigt de
huurovereenkomst op de voorafgaande dag.
De tarieven zijn jaarlijks herzienbaar zonder verwittiging.
14-2: De huurder dient de verhuurder schriftelijk van de annulering van een bestelling van materieel te verwittigen, en dit minstens 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen datum van terbeschikkingstelling.
Bij ontstentenis hiervan zal aan de huurder de huurprijs van één dag eventueel vermeerderd met de transportkosten heen en terug worden gefactureerd.
14-3: De eventuele tussenkomst bij de verhuurder door technisch personeel of monteurs wordt geregeld door de bijzondere voorwaarden van de huurovereenkomst, rekening houdende met de bepalingen van artikel 7.
14-4: In het geval van wijziging van de initieel voorziene duur van de huur, kunnen de partijen de prijs van de huur heronderhandelen.
14-5: VERKOOP VAN TOEBEHOREN EN BENODIGDHEDEN
De door de verhuurder geleverde artikelen en verkochte toebehoren zijn gewaarborgd tegen alle fabrieksfouten.
De garantie is beperkt tot de vervanging van de defecte stukken, met uitsluiting van alle schadevergoedingen om welke
reden dan ook.
De garantie is niet langer verschuldigd als deze artikelen of toebehoren op een abnormale manier gebruikt worden of niet
onderhouden worden.

ARTIKEL 15: BETALING
15-1: Als de huurovereenkomst niets anders bepaalt, gebeurt de betaling contant en netto.
De niet-betaling van één enkele schijf brengt, na een niet nageleefde ingebrekestelling, de opzegging van de huurovereenkomst met zich mee conform artikel 18.
Bij de afsluiting van de huurovereenkomst zal aan de huurder een voorschot gevraagd worden dat berekend wordt op basis van de voorziene duur van de huur.
Bij het niet betalen van de huurprijs op de vervaldag, of bij het niet aanvaarden of ontstentenis van betaling op de vervaldagen van de wissels die voor dit doel opgesteld werden, of de niet-teruggave van het materieel binnen de overeengekomen termijn, wordt de totaliteit van de sommen die door de huurder aan de verhuurder verschuldigd zijn, opeisbaar en zullen alle overeengekomen bijzondere voorwaarden van rechtswege geannuleerd worden, zelfs in geval van voortzetting van de activiteit.
15-2: De niet tijdig betaalde facturen zullen vermeerderd worden met verwijlinteresten die berekend worden tegen een maandelijkse intrestvoet van 1%.
Zonder dat dit afbreuk doet aan alle eventuele andere juridische kosten, behoudt de verhuurder zich het recht voor om bij wijze van schadebeding voor de overhandiging van het dossier aan de dienst geschillen de verschuldigde sommen te verhogen met een vergoeding van 15% van de huurprijs, met een minimum van 50,00 EUR exclusief btw.

ARTIKEL 16: SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN
In geval van naar behoren vastgestelde slechte weersomstandigheden die ertoe leiden dat het gehuurde materieel feitelijk
niet gebruikt kan worden, wordt de huurprijs gefactureerd en is een commerciële geste onderworpen aan de beoordeling
van de verhuurder.
Over de commerciële geste dient te worden onderhandeld tussen de 2 partijen.
De huurder kan zich enkel op dit beding beroepen indien hij elke dag dat de slechte weersomstandigheden zich voordoen
vóór 9.00 uur per fax of per e-mail aan de verhuurder melding ervan maakt
Werfketen, materieel dat verhuurd wordt per maand, op lange termijn of met een overeenkomst van bepaalde duur, vallen
niet onder deze regel.
In alle gevallen behoudt de huurder evenwel de juridische bewaring van het materieel overeenkomstig artikel 10.

ARTIKEL 17: HUURWAARBORG
17-1: Tenzij de bepalingen aangaande het huurtarief anders bepalen, deponeert de huurder bij de afsluiting van de huurovereenkomst in handen van de verhuurder een huurwaarborg als garantie van de door de huurder krachtens de huurovereenkomst aangegane verplichtingen.
17-2: De terugbetaling van de waarborg zal slechts gebeuren nadat er vastgesteld werd dat de huurder al zijn verplichtingen tegenover de verhuurder effectief vervuld heeft.
De verhuurder behoudt zich de mogelijkheid een compensatie toe te passen tussen het neerleggen van de waarborg en alle bedragen die schuldig zouden blijven door de huurder.

ARTIKEL 18: ONTBINDING
In geval van niet-uitvoering van de verplichtingen van één van de partijen, heeft de andere partij het recht om de
overeenkomst op te zeggen onverminderd de schadevergoeding die zij kan vorderen.
De ontbinding wordt van kracht na het versturen van een niet nageleefde ingebrekestelling.
Het materieel wordt teruggeven volgens de modaliteiten beschreven in artikel 13.
De ondeelbaarheid tussen alle huurovereenkomsten heeft tot gevolg dat de ontbinding van één daarvan van rechtswege
de ontbinding van alle andere teweegbrengt, naar goeddunken van de verhuurder.

ARTIKEL 19: VRIJWARING VAN DE VERHUURDER
19-1: De huurder mag het gehuurde materieel niet overdragen, verhuren of in pand geven.
19-2: Als een derde probeert om rechten op het genoemd materieel te doen gelden, onder de vorm van een terugvordering, een verzet of een beslag, is de huurder verplicht de verhuurder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
19-3: De huurder mag de eigendomsplaatjes die op het gehuurde materieel aangebracht zijn en de inschrijvingen die hierop aangebracht zijn, niet verwijderen of wijzigen.
De huurder mag geen enkele inschrijving of geen enkel merk op het materieel aanbrengen zonder toelating van de verhuurder.

ARTIKEL 20: EXPLOITATIEVERLIEZEN
Rechtstreekse en/of onrechtstreekse exploitatieverliezen, wat ook de reden ervan is, worden nooit ten laste genomen door de verhuurder.
Tevens zou de verhuurder elke immateriële en/of onrechtstreekse schade voortkomend door de onbeschikbaarheid van het materieel bij de verhuurder niet ten zijne laste kunnen nemen.

ARTIKEL 21: BEVOEGDE RECHTBANK
De totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering en de uitlegging van de onderhavige algemene voorwaarden en van de
huurovereenkomst waarop zij van toepassing zijn wordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen dienaangaande behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Brussel.
De huurder waarvan de hoofdzetel buiten België gelegen is, aanvaardt uitdrukkelijk deze toekenning van bevoegdheid.

Versie 01.01.2021

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de allerbeste ervaring kunnen bieden. Ga naar de pagina cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Sluiten