Algemene verhuur- en verkoopsvoorwaarden

Algemene verhuur- en verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, contant betaalbaar te Waregem, onmiddellijk bij ontvangst ervan. Er wordt geen korting voor contante betaling toegestaan.​

2. Bij gebrek aan contante betaling of betaling op de vervaldag van de factuur heeft de verhuurder/verkoper het recht om de verhuurde/verkochte goederen, op kosten van de huurder/koper, onmiddellijk en zonder schriftelijke of mondelinge opzegging van het huur/verkoopcontract, terug te nemen, waar ook de goederen zich bevinden. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van het aangerekende factuurbedrag. 

2bis. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper/ huurder geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper/ huurder en/ of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper/ huurder aangegane verbintenissen in vraag stellen en/ of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper/ huurder de geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper/ huurder weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

3. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 1 % per maand of gedeelte van een maand aangerekend, vanaf de vervaldag.

4. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag bovendien van rechtswege en na ingebrekestelling vermeerderd met 12 % met een minimum van 150 EUR en een maximum van 2.000 EUR ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

5. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter van het kanton waar onze zetel gevestigd is of van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk. Het Belgische recht is van toepassing.

6. De goederen reizen op risico van de huurder/koper, die geacht wordt vanaf dit tijdstip een All-risk verzekering (Casco, machinebreuk en transport) te hebben onderschreven voor rekening van de verhuurder/verkoper, ten bedrage van de aanschaffingswaarde van het gehuurde/aangekochte goed. Gehuurde toestellen dienen allrisk verzekerd tot op het ogenblik van de terug inontvangstname door de verhuurder. Het gehuurde toestel wordt geëvalueerd in de magazijnen van de verhuurder. Indien schade wordt vastgesteld wordt dit binnen de 10 werkdagen aan de huurder gemeld.

7. Al onze goederen worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden en is gekend door de koper/huurder. De koper/huurder heeft het toestel grondig onderzocht en in volmaakt goede staat van werking ontvangen. Hij gaat ermee akkoord zich te houden aan de gebruiksaanwijzingen waarvan hij kennis heeft genomen bij ontvangst van het toestel.

8. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de acht dagen na levering of na ontvangst van de factuur, per aangetekend schrijven te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden.

9. De verkoper/verhuurder kan onder geen enkel beding, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van verlies of schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van het materieel door de huurder/koper.

10. Waarborg: De waarborg die onze firma aan de koper geeft is de waarborg voor verborgen gebreken. Zij wordt alleen verleend voor zover het bestaan van het verborgen gebrek ons wordt gesignaleerd binnen de 8 dagen na zijn ontdekking, het bewijs ervan door de klant geleverd wordt, en aan onze firma de gelegenheid gegeven wordt het bestaan van het aangehaalde gebrek na te gaan. De waarborgtermijn zal nooit deze kunnen overschrijden verleend door de producenten en in elk geval beperkt zijn tot zes maanden of 1.000 werkuren wat het eerst bereikt wordt. De termijn neemt een aanvang vanaf de levering. De waarborg is enkel van toepassing ingeval van verkoop van nieuw materiaal met in begrip van nieuwe oorspronkelijke wisselstukken en niet op tweedehands-materiaal dat wordt aangekocht in de staat waarin het zich bevindt, na te gaan door de klant, die op eigen risico koopt. De banden,elektrische uitrustingen en de toebehoren zijn uit onze waarborg gesloten en zijn alleen gedekt door de waarborg van de fabrikant. Zijn evenmin gedekt, de stukken die zouden moeten vervangen worden ingevolge normale sleet of beschadiging door nalatigheid, misbruik, onhandigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud, of een niet gepaste aanwending van het materieel. De waarborg is beperkt tot het vervangen van de gebrekkige stukken en de werkuren van onze techniekers. De verplaatsingsonkosten zijn ten laste van de klant. Het plaatsen door de klant van gelijk welk niet origineel wisselstuk brengt verval mee van elke waarborg voor het geheel.

11. De opgegeven huurprijzen zijn geldig voor: 

 • Standaardmachines met gewone hefhoogte (3000 à 4000 mm), zonder bijkomende speciale uitrusting zoals klem, schepbak, zijverschuiver, tapijtpin, enz... Voor speciale hefhoogten en bijkomende uitrustingen zijn er prijsvermeerderingen die per geval afzonderlijk bepaald worden. 
 • Respectievelijk een 8 uren werkdag en een 40 uren-vijfdagenweek: indien de machine meer uren of dagen gebruikt wordt, wordt de huurprijs procentueel verhoogd, indien de machine evenwel minder dan 8 uren per dag of 40 uren per week wordt gebruikt heeft dit geen procentuele verlaging van de huurprijs tot gevolg. De machines worden minimum per dag verhuurd, nooit per uur.

Zijn ten laste van de verhuurder: De verhuurder staat in voor het normale onderhoud van de machines en de herstellingen ten gevolge van een gebrek aan het materiaal of van een normale slijtage. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook tengevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien de verhuurder ten gevolge van een overmachtsituatie niet (tijdig) aan zijn verplichtingen (bvb. leveringsplicht) kan voldoen, kan aan hem aldus geen bijkomende kosten of enige schadevergoeding worden geëist. Elke schadeclaim die hiermee verband houdt zal als onbestaand aanzien worden. De verhuurder heeft een verzekeringspolis BA en BA na levering afgesloten bij een eersterangs Belgische verzekeringsmaatschappij, ten bedrage van maximaal 2.478.935,25 EUR, waarbij de schade veroorzaakt door brand maximaal 619.733,81 EUR bedraagt. Voor alle schadeclaims die bovenvermelde bedragen te boven gaan doet de huurder, koper, opdrachtgever, hoofdaannemer, automatisch afstand van verhaal tegenover de verhuurder/leverancier voor het gedeelte dat de maximale waarborg overschrijdt.


12. Zijn ten laste van de huurder: 

 • De transportkosten voor het leveren en het terughalen van de machine.
 • Het brandstofverbruik. 
 • De schade van welke aard ook die door het al dan niet gebruiken van het gehuurde toestel, aangebracht wordt, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel direct als indirect, aan derden, aan openbare en of particuliere infrastructuren waaraan de huurder al dan niet werken verricht, aan de huurder zelf of aan een van zijn personeelsleden of aan de bedrijfsterreinen van de huurder die al dan niet zijn eigendom zijn, aan de verhuurder of een van zijn personeelsleden of aan de bedrijfsterreinen van de verhuurder die al dan niet zijn eigendom zijn. 
 • Het dagelijks nazicht en onderhoud: 
  • Bij thermische machines: controle van oliepeil en van koelwater. 
  • Bij elektrische machines: onderhoud van de batterij, volgens de instructies afgegeven bij de verhuring. 
 • Het regelmatig schoonmaken van de machine, het regelmatig uitblazen van stoffilters en radiatorelementen.
 • De schade, van welke aard ook, ingevolge aanrijding, overbelasting, onbevoegd gebruik, nalatigheid, verlies, diefstal, enz.

13. Zijn ten laste van de huurder: - De transportkosten voor het leveren en het terughalen van de machine. – Het brandstofverbruik. - de schade van welke aard ook die door het al dan niet gebruiken van het gehuurde toestel, aangebracht wordt, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel direct als indirect, aan derden, aan openbare en of particuliere infrastructuren waaraan de huurder al dan niet werken verricht, aan de huurder zelf of aan een van zijn personeelsleden of aan de bedrijfsterreinen van de huurder die al dan niet zijn eigendom zijn, aan de verhuurder of een van zijn personeelsleden of aan de bedrijfsterreinen van de verhuurder die al dan niet zijn eigendom zijn. - Het dagelijks nazicht en onderhoud: a. Bij thermische machines: controle van oliepeil en van koelwater. b. Bij elektrische machines: onderhoud van de batterij, volgens de instructies afgegeven bij de verhuring. - Het regelmatig schoonmaken van de machine, het regelmatig uitblazen van stoffilters en radiatorelementen. - De schade, van welke aard ook, ingevolge aanrijding, overbelasting, onbevoegd gebruik, nalatigheid, verlies, diefstal, enz.


13bis Bij het beëindigen van de huurperiode verwijdert de huurder alle materieel, afval en gevaarlijke stoffen (zoals asbest, ...) op/in/aan het toestel op reglementaire wijze. Bij aanwezigheid van materieel, afval of gevaarlijke stoffen op/in/aan het toestel kan geweigerd worden het toestel af te halen. De huur zal blijven lopen en alle kosten (wachturen, ...) hieruit voortvloeiend worden doorgerekend aan de huurder.

13.ter Het gebruik van onze toestellen tijdens het zandstralen is verboden.

14. Bij het einde van de verhuring moeten volgende opzegtermijnen in acht worden genomen: 

 • In geval van verhuring per dag: de verhuring wordt stopgezet van zodra de huurder dit schriftelijk meedeelt aan de verhuurder.
 • In geval van verhuring per week (5 werkdagen): schriftelijke opzeg 2 werkdagen op voorhand 
 • In geval van verhuring per maand (20 werkdagen) of langer: schriftelijke opzeg 1 week op voorhand

De huurder blijft ook na het einde van de huur verantwoordelijk voor verlies, diefstal of om het even welke schade aan het gehuurde toestel, tot op het ogenblijk dat de verhuurder het toestel terug in zijn bezit neemt. De verhuurder verbindt er zich toe om binnen de drie werkdagen na het beëindigen van de huurovereenkomst de machine af te halen bij de huurder. De huurder heeft de plicht het toestel te bewaren als een goed huisvader zolang dit niet opgehaald is door de verhuurder. Hij dient het toestel op een beveiligde én een voor de verhuurder bereikbare plaats klaar te zetten. Indien het toestel voor de verhuurder niet bereikbaar en dus niet afhaalbaar is, loopt de huur van het toestel door en blijft de huurder volledig aansprakelijk voor het toestel. De huurder dient de verhuurder of degene die het toestel afhaalt een afgiftebewijs te laten ondertekenen ten bewijze van de overdracht van het verhuurde toestel.

15. De verhuurde machines zijn wettelijk niet toegelaten tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben er te komen. De huurder gaat ermee akkoord zich te schikken naar de vigerende gemeentelijke, plaatselijke en nationale wetgeving en reglementen dewelke betrekking hebben op het gebruik van de machines. Alle heffingen en boetes ten gevolge van feiten of overtredingen één werkdag voor aanvang van de huur, de huurperiode zelf en drie werkdagen na de huurperiode, komen dan ook uitsluitend ten laste van de huurder.

16. In geval van ontbinding van de huur- of koopovereenkomst ten laste van de huurder of koper is deze laatste een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30 % van het bedrag van het contract.​

17. Het aanvaarden van deze verkoops- en verhuurvoorwaarden door de klant door de ondertekening van de bestelbon of het niet protesteren van de facturen houdt automatisch in dat de klant verzaakt aan zijn eigen aankoops- en/of huurvoorwaarden nu en voor de toekomst.

Versie 2019 -  V001

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de allerbeste ervaring kunnen bieden. Ga naar de pagina cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Sluiten