Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website wordt onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

Over ons

Onze website wordt geëxploiteerd door dk RENTAL NV.

Toegang tot onze website

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en we hebben het recht om bepaalde zaken op onze site weg te halen of toe te voegen zonder dit te laten weten (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze website voor welke reden ook, voor een bepaalde tijd onbereikbaar is. Soms kunnen we toegang tot bepaalde delen van onze website, of tot heel de website verbieden aan geregistreerde gebruikers.

Wanneer je een gebruikers identificatiecode kiest of heeft, een paswoord of een ander soort informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen en niet doorgeven aan derden. Wij hebben het recht om de identificatiecode of paswoord, of deze door ons of door u gekozen werd, ten allen tijde uit te schakelen als wij menen dat u onze gebruiksvoorwaarden niet heeft opgevolgd.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze website. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die onze website bezoeken via uw internetverbinding, zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en deze correct toepassen.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn beschermd door wetten ivm copyright en verdragen over heel de wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden. 
U mag printen of downloaden van onze website voor persoonlijk gebruik of om andere personen binnen uw organisatie kennis te laten maken met gegevens die op onze website staan. U mag geen prints of digitale copies die u gemaakt heeft van onze website aanpassen en u mag geen tekeningen, foto's, video's of audiofragmenten of ander grafisch materiaal gebruiken zonder begeleidende tekst.

Wij (of anderen die bijgedragen hebben tot onze website) moeten steeds erkend worden als auteur van materiaal op onze website. U mag geen enkel deel van onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie verkregen te hebben van ons of van onze licentiegevers. Als u print, copieert of download op een manier die strookt met deze gebruiksvoorwaarden, dan heeft u geen recht meer om onze website te gebruiken en moet u alle documenten die u van onze website gehaald heeft, vernietigen. U gaat akkoord om geen enkel deel van onze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen. 

Zet- en typefouten

De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het zijn dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Onze website verandert regelmatig

We streven ernaar om onze website regelmatig te verfrissen en de inhoud op elk moment te veranderen. Indien nodig kunnen we toegang tot onze website opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Het kan zijn dat bepaalde gegevens op onze website verouderd zijn en we zijn niet verplicht deze gegevens te updaten.

Onze aanprakelijkheid

De informatie die op onze website staat wordt voorzien zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij, andere leden van onze groep of bedrijven en derden die verbonden zijn aan ons, volgende uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere die anders kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of het recht van het eigen vermogen.
 • Iedere aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade opgelopen door een gebruiker die in verbinding stond met onze website of met het gebruik ervan, de site niet kunnen gebruiken, of resultaten van webgebruik, alle websites die eraan gelinkt zijn en alle materiaal dat op de site staat, inclusief of zonder limiet enige aansprakelijkheid voor:
  • verlies van inkomsten;
  • verlies van business;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verloren management- of kantoortijd; en voor elk ander verlies of schade, van welke aard ook, ongeacht de oorzaak en of deze onrechtmatig veroorzaakt werd (inclusief nalatigheid), contractbreuk of andere, zelfs indien die voorzien was, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen claim voorkomt voor verlies van of schade aan uw tastbare eigendommen of andere claims voor onmiddellijk financieel verlies die niet uitgesloten door één van bovengenoemde categorieën.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letstel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor bedrieglijke voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder een toepasselijke wet. 

Informatie over u en over uw bezoeken aan onze website

Wij kunnen informatie over u verwerken in overeenstemming met ons privacy beleid. Door onze website te gebruiken, geeft u hiervoor toestemming.

Virussen, hacking en andere misdrijven

U mag onze website niet misbruiken door er bewust virussen of andere technologisch schadelijk materiaal op te plaatsen. U mag niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot onze website, de server waar de site is opgeslagen, computer of database die verbonden is met onze site. U mag geen dos of ddos-aanvallen plegen op onze website. Wanneer u een overtreding maakt, dan begaat u een strafbare feit die valt onder de wet computercriminaliteit van 2000. Wij zullen dit misdrijf melden aan de bevoegde instanties en zullen hen uw identiteit bezorgen. In geval van zo'n overtreding, mag u geen toegang meer hebben tot onze website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor elk verlies of schade veroorzaakt werd door een (d)dos-aanval, virussen of andere technologisch schadelijk materiaal dat uw computer, programma's, gegevens of ander materiaal kan besmetten doordat u onze website heeft gebruikt of iets heeft gedownload van onze website of van een met ons gelinkte website.

U gaat akkoord om niet zonder toelating en zonder schade en verstoring toegang te hebben tot:

 • elk onderdeel van onze website
 • alle materiaal / netwerk waarop onze website is opgeslagen
 • alle software die nodig is voor onze website 
 • alle materiaal / software / netwerk die eigendom is of gebruikt wordt door een derde

Linken naar onze website

U mag linken leggen naar onze website, maar dan wel op een eerlijke en legale manier zodat onze reputatie niet kan beschadigd worden of er misbruik van wordt gemaakt. Maar er mag geen link gelegd worden die suggereert dat er een samenwerking is, een goedkeuring of bevestiging, daar waar er geen is. U mag geen link leggen van een website die niet van u is. 

Onze website mag niet worden ingekaderd op een andere website. Wij hebben het recht de link te laten verwijderen zonder goedkeuring. De website die een link wil leggen, mag:

 • geen materiaal bevatten die lasterlijk is voor een persoon.
 • geen materiaal bevatten die obscene, beledigend, haatdragend of opruiend is.
 • geen sexueel getint materiaal promoten.
 • geen geweld promoten.
 • geen discriminatie promoten gebaseerd op ras, geslacht, religie, nationaliteit, onbekwaamheid, sexuele geaardheid of leeftijd.
 • geen inbreuk hebben op auteursrecht, databaserecht of handelsmerk van een persoon
 • niet misleidend zijn.
 • niet in strijd zijn met enige wettelijke verplichting tegenover een derde, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensverplichting.
 • geen illegale activiteit promoten.
 • geen bedreiging, misbruik of inbreuk plegen op iemands privacy, of ergernis, ongemak of angst teweegbrengen bij iemand.
 • mag geen andere personen ergeren, boos maken, in verlegenheid brengen of treiteren.
 • niet gebruikt worden om zich als iemand anders voor te doen, of om een verwantschap verkeerd voor te stellen.
 • niet de indruk wekken dat de website van ons is.
 • geen onrechtmatige daad promoten of helpen zoals computer misbruik of schending van auteursrecht.

Wenst u gebruik te maken van onze website, met respect voor bovenvermelde zaken, stuur dan een aanvraag naar marketing.

Linken van onze site

Soms plaatsen wij linken naar websites of andere bronnen die komen van een derde partij. Deze informatie staat ter uwer beschikking, maar we hebben zelf geen controle over de inhoud ervan. Wij zijn er dan ook niet voor verantwoordelijk, ook niet voor elk verlies of schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Belgische rechtbanken hebben de wettelijke en exclusieve bevoegdheid over elk van voorafgaande aangehaalde onderwerpen. Wij behouden het recht om stappen te ondernemen in uw land of verblijfplaats tegen gepleegde misdrijven. Deze gebruiksvoorwaarden en alle eventuele geschillen of vorderingen die hieruit voortvloeien (inclusief niet-contractuele eisen of geschillen) zullen beheerd en geïnterpreteerd worden volgens de Belgische wetgeving.

Merken

dk RENTAL en bijhorend icoontje zijn merken van dk RENTAL NV.

Variaties

Wij kunnen ten alle tijde deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. We verwachten van u dat u deze pagina af en toe eens naleest om eventuele veranderingen waar te nemen omdat ze belangrijk zijn voor u als gebruiker van onze website. 

Privacybeleid

Op de website van dk rental worden bedrijfs- en/of persoonlijke gegevens verzameld via formulieren. Deze informatie wordt opgeslagen in de database van dk rental. U heeft het recht om toegang te krijgen tot die database en om, indien nodig, de gegevens te
verbeteren, volgens de wet die van toepassing is. Deze database is bovendien beschermd tegen onbevoegde gebruikers.
De door dk rental verzamelde informatie wordt niet doorgestuurd naar derden.

Contant

Indien u vragen heeft of bedenkingen over de informatie die op onze website staat, neem contact op met onze dienst marketing.